Szybki import stanów magazynowych w Magento

Często zachodzi potrzeba zaimportowania stanów magazynowych z innego systemu. Najczęściej w tym celu wykorzystywane jest API, jednak ma ono jedną podstawową wadę, jest bardzo powolne. Kiedy potrzebujemy w krótkim czasie dokonać zmiany kilku tysięcy produktów, to wykorzystanie API może być nie najlepszym rozwiązaniem z powodu jego bardzo dużej pracochłonności i narzutu na zasoby.

Innym popularnym rozwiązaniem jest napisanie własnego skryptu mającego realizować to zadanie w oparciu o modele Magento.
Poniżej prezentujemy przykładowy skrypt importujący stany magazynowe na podstawie pliku CSV, oczywiście jako źródło wejściowe posłużyć inna baza danych lub API programu magazynowego.

ini_set("display_errors", 1);
ini_set("memory_limit","1024M");
 
require_once 'app/Mage.php';
umask(0);
 
$currentStore = Mage::app()->getStore()->getId();
Mage::app()->setCurrentStore(Mage_Core_Model_App::ADMIN_STORE_ID);
 
$path = getcwd().'/WebStockInput.csv';
$readfile = file ($path);
for ($i=1; $i < count($readfile); $i++ ) {
  $fields = split("\t",$readfile[$i]);
   
  $product = Mage::getModel('catalog/product');
  $product->load($product->getIdBySku($fields[0]));
  // get product's stock data such quantity, in_stock etc
  $stockData = $product->getStockData();
 
  // update stock data using new data
  $stockData['qty'] = $fields[2];
  $stockData['is_in_stock'] = 1;
 
  // then set product's stock data to update
  $product->setStockData($stockData);
  try {
    $product->save();
  }
  catch (Exception $ex) {
    echo $ex->getMessage();
  }
 
}
 
Mage::app()->setCurrentStore($currentStore);
?>

Niestety i to rozwiązanie nie należy do zbyt szybkich. Dlatego poniżej prezentujemy jak my to robimy. Nasz skrypt pozwala na zmianę stanów kilku tysięcy produktów w mniej niż 120 sekund. Został przetestowany w wielu rozwiązaniach i jak na razie sprawdza się bardzo dobrze. Jeżeli zajdzie potrzeba dostosowania go do współpracy z innymi programami magazynowymi lub źródłami danych zachęcamy do kontaktu z nami.

Konfiguracja
Aby skrypt działał poprawnie należy ustawić zmienną $workdir na folder z plikiem wejściowym o nazwie magento2.csv.
W tym też folderze skrypt zapisze raport z wynikiem swojej pracy.

//Centerkom.pl - najlepsze rozwiązania Magento

$workdir - "/var/www/import/"

function getmicrotime(){list($usec, $sec) = explode(" ",microtime());return ((float)$usec + (float)$sec);}
$time_start = getmicrotime();


$mageFilename = "../app/Mage.php";
require_once $mageFilename;
Mage::setIsDeveloperMode(true);
ini_set("display_errors", 1);
umask(0);
Mage::app("admin");
Mage::register("isSecureArea", 1);
Mage::app()->setCurrentStore(Mage_Core_Model_App::ADMIN_STORE_ID);
 
set_time_limit(0);
ini_set("memory_limit","1024M");
 
/***************** UTILITY FUNCTIONS ********************/
function _getConnection($type = "core_read"){
  return Mage::getSingleton("core/resource")->getConnection($type);
}
 
function _getTableName($tableName){
  return Mage::getSingleton("core/resource")->getTableName($tableName);
}
 
function _getAttributeId($attribute_code = "price"){
  $connection = _getConnection("core_read");
  $sql = "SELECT attribute_id
        FROM " . _getTableName("eav_attribute") . "
      WHERE
        entity_type_id = ?
        AND attribute_code = ?";
  $entity_type_id = _getEntityTypeId();
  return $connection->fetchOne($sql, array($entity_type_id, $attribute_code));
}
 
function _getEntityTypeId($entity_type_code = "catalog_product"){
  $connection = _getConnection("core_read");
  $sql    = "SELECT entity_type_id FROM " . _getTableName("eav_entity_type") . " WHERE entity_type_code = ?";
  return $connection->fetchOne($sql, array($entity_type_code));
}
 
function _checkIfSkuExists($sku){
  $connection = _getConnection("core_read");
  $sql    = "SELECT COUNT(*) AS count_no FROM " . _getTableName("catalog_product_entity") . " WHERE sku = ?";
  $count   = $connection->fetchOne($sql, array($sku));
  if($count > 0){
    return true;
  }else{
    return false;
  }
}
 
function _getIdFromSku($sku){
  $connection = _getConnection("core_read");
  $sql    = "SELECT entity_id FROM " . _getTableName("catalog_product_entity") . " WHERE sku = ?";
  return $connection->fetchOne($sql, array($sku));
}
 
function _updateStocks($data){
  $connection   = _getConnection("core_write");
  $sku      = $data[0];
  $newQty     = $data[1];
  $productId   = _getIdFromSku($sku);
  $attributeId  = _getAttributeId();
 
  $sql      = "UPDATE " . _getTableName("cataloginventory_stock_item") . " csi,
            " . _getTableName("cataloginventory_stock_status") . " css
            SET
            csi.qty = ?,
            csi.is_in_stock = ?,
            css.qty = ?,
            css.stock_status = ?
            WHERE
            csi.product_id = ?
            AND csi.product_id = css.product_id";
  $isInStock   = $newQty > 0 ? 1 : 0;
  $stockStatus  = $newQty > 0 ? 1 : 0;
  $connection->query($sql, array($newQty, $isInStock, $newQty, $stockStatus, $productId));
}
/***************** UTILITY FUNCTIONS ********************/
 
$csv        = new Varien_File_Csv();
$data        = $csv->getData($workdir/"magento2.csv"); //path to csv
array_shift($data);
 
$message = "";

$count  = 1;
$count_success = 0;
foreach($data as $_data){
  if(_checkIfSkuExists($_data[0])){
    try{
      _updateStocks($_data);
      $message .= $count . "> Success:: Qty (" . $_data[1] . ") of Sku (" . $_data[0] . ") has been updated. \n";
      //echo $count . "> Success:: Qty (" . $_data[1] . ") of Sku (" . $_data[0] . ") has been updated. \n";
      $count_success++;
 
    }catch(Exception $e){
      $message .= $count ."> Error:: while Upating Qty (" . $_data[1] . ") of Sku (" . $_data[0] . ") => ".$e->getMessage()."\n";
      echo $count ."> Error:: while Upating Qty (" . $_data[1] . ") of Sku (" . $_data[0] . ") => ".$e->getMessage()."\n";
    }
  }else{
    $message .= $count ."> Error:: Product with Sku (" . $_data[0] . ") does't exist.\n";
    //echo $count ."> Error:: Product with Sku (" . $_data[0] . ") does't exist.\n";
  }
  $count++;
}


$fp = fopen($workdir.date("Ymd"), 'w');
$time_end = getmicrotime();
$time = $time_end - $time_start;

fwrite($fp, $message);
fwrite($fp, "\nZmieniono :".$count_success);
fwrite($fp, "\nCzas wygenerowania strony $time s"); 
fwrite($fp, "\nmemory_get_usage ".((memory_get_usage()/1024)/1024));
fwrite($fp, "\nreal_memory_get_usage ".((memory_get_usage(true)/1024)/1024));